Xuất bản thông tin

Lịch công tác thang 5/2015

Lịch công tác thang 5/2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG TH AN SINH B

 

             Số:…TB/TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   
 

         An Sinh, ngày 04  tháng 05 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 05 năm 2015

 

* Nhiệm vụ trọng tâm :

1. Kiểm tra cuối học kỳ II, hoàn thành kế hoạch giảng dạy.

2. Xét học sinh hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành chương trình tiểu học.

3. Tổng kết năm học 2014-2015.

4. Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.

 

*Nhiệm vụ cụ thể:

    Ngày

               Nội dung công việc

Người thực hiện

Ngày 04-10/5

Ôn tập, ra đề chuẩn bị cho kiểm tra kỳ 2.

CM, các GV

 

Ngày 11/5

PGD kiểm tra, chấm điểm thi đua năm học 2014-2015.

HT-CTCĐ

Ngày 12-14/5

Kiểm tra học kì 2 theo lịch của phòng GD

Toàn trường

Từ 15-18/5

Hoàn thành đánh giá học sinh, báo cáo cuối năm học

CBGV- Hội đồng TĐ-KT

14-19/5

Chuẩn bị và tham gia Hội thi" chúng em kể chuyện Bác Hồ" cấp thị xã.

TPT-CM

20-25/5

Hoàn thành kế hoạch giảng dạy.

Các giáo viên

26-27/5

Họp Ban đại diện CMHS trường và CMHS các lớp

GVCN-BGH

27-28/5

Tổng kết lớp.

Các lớp

29/5

Tổng kết trường, bàn giao HS về địa phương

Toàn trường

25-30/5

Xét học sinh hoàn thành chương trình lớp học và học sinh hoàn thành chương trình tiểu học.

BGH-GV

 

Nơi nhận:

            - CB,GV,NV ( t/h)                                                                        HIỆU TRƯỞNG

            -Trang TTĐT trường                                                                             (Đã ký)

          - Lưu VT 

                                                                                                                 Nguyễn  Văn Bình