Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 4/2016

Lịch công tác tháng 4/2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

      TRƯỜNG TH AN SINH B

           Số: 04/TB/TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   
 

   An Sinh, ngày 05  tháng 04 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 04 năm 2016

 

* Nhiệm vụ trọng tâm :

   *Nhiệm vụ cụ thể:

     - Duy trì sĩ số, tỉ lệ chuyên cần.

     - Tham gia thi Toán trên mạng cấp Quốc gia.

    -  Thực hiện soạn giảng chương trình tuần 30 đến hết tuần 33.

    -  Tổ chức cho học sinh đăng ký SGK năm học 2016-2017.

     

 

    Ngày

               Nội dung công việc

Người thực hiện

01,02/4

Giao lưu tiếng Anh giữa giáo viên và học sinh.

Đ/c Sơn PHT-

Đ/c Phương- GV TAnh

 

05/4

Giao ban tháng tại PGD

Đ/c Bình HT

06-4

Họp hội đồng trường

CB,GV,NV toàn trường

08/4

Tham dự Toán trên mạng cấp Quốc gia tại trường tiểu học Vĩnh Khê.

Đ/c Sơn PHT- HS lớp 5

9/4

Dự lễ khởi công xây dựng chùa Quỳnh Lâm.

Hiệu trưởng

11-18/4

Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

BGH-Tổ trưởng

23/4

Tổ chức Ngày hội đọc sách.

HS toàn trường

30/4

Nghỉ lễ 30/4-01/5 ( 4 ngày)

Toàn trường

Nơi nhận:

            - CB,GV,NV ( t/h)                                                                        HIỆU TRƯỞNG

            -Trang TTĐT trường                                                                             (Đã ký)

          - Lưu VT 

 

                                                                                                                  Nguyễn Văn Bình