Xuất bản thông tin

Lịch công tác thang 4/2015

Lịch công tác thang 4/2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

  TRƯỜNG TH AN SINH B

           Số:…TB/TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   
 

        An Sinh, ngày 06  tháng 04 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 04 năm 2015

 

* Nhiệm vụ trọng tâm :

1. Duy trì sĩ số các lớp.

2. Đăng ký mua SGK- Vở viết năm học 2015-2016.

3.Lễ phát động hưởng ứng Kế hoạch 113/KH-BGDDT về tăng cường chỉ đạo thực hiện qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015.

4. Chấm giải pháp sáng tạo cấp trường.

5. Dự thi viết chữ đẹp cấp huyện.

 

*Nhiệm vụ cụ thể:

    Ngày

               Nội dung công việc

Lực lượng tham gia

03/4

Họp hội đồng giáo dục

BGH-GV

 

08/4

Lễ phát động hưởng ứng KH 113/KH-BGDDT về tăng cường chỉ đạo thực hiện qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015.

BGH- GV

08- 10/4

Tổng hợp đăng ký SGK-vở viết

Hành chính

11-20/4

Thu và chấm giải pháp sáng tạo

BGH-tổ chấm

16/4

Kiểm tra công tác phụ đạo HS yếu

BGH-TT

21-23/4

Dự thi viết chữ đẹp cấp thị xã.

BGH-GV-HS

25/4

Dự hội thảo " lớp học thông minh" tại PGD

BGH

25/4

Dạy bù ngày 29/4

GV-HS

27/4

Dự giờ dạy mẫu Mô hình VNEN lớp 3

BGH-TT

28/4 – 03/5

Nghỉ Lễ Giỗ tổ hùng vương ngày 30/4 và 01/5

Toàn bộ CB-GV-HS

 

 

                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                  (Đã ký)

                      Nguyễn Văn Bình