Xuất bản thông tin

lịch công tác tháng 2

lịch công tác tháng 2


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

 

Số: 07/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày 06 tháng 02 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02– 2014

* Trọng tâm:

1. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và nghỉ tết Nguyên đán 2014 vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.

2. Tổ chức Giải Điền kinh học sinh cấp trường năm 2014.

* Lịch cụ thể :            

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận thực hiện

01-09/02

Nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014

CBGV, HS

toàn trường

10/02

Tổ chức buổi học đầu tiên sau nghỉ Tết

CBGV, HS

toàn trường

11/02

Kiểm tra khảo sát học sinh giỏi môn Toán lớp 5

Chuyên môn

12 - 15/02

Chuẩn bị và tổ chức Giải điền kinh học sinh cấp trường.

Ban tổ chức

cấp trường

13/02

Tổ chức tập huấn cách ra đề kiểm tra định kì tại trường.

Chuyên môn

16-23/02

Kiểm tra toàn diện 01 giáo viên.

Ban giám hiệu

24-28/02

Ôn luyện chuẩn bị cho đội tuyển tham dự

Giải điền kinh cấp huyện năm 2014

Chuyên môn

 

Nơi nhận:

- Các bộ phận thuộc trường (t/h);

- Lưu: VP.

TM.BGH

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Anh