Xuất bản thông tin

lịch công tác tháng 1

lịch công tác tháng 1


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

Số: 06/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 06 tháng 01 năm 2014

  LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 1/ 2014

Trọng tâm :

1. Phát động phong trào thi đua học tốt mừng Đảng- mừng Xuân – mừng đất nước đổi mới..

2. Tổ chức thi giải toán trên mạng cấp trường.

3. Sơ kết học kỳ I- họp phụ huynh học sinh.

 Lịch cụ thể:

Ngày tháng

Nội dung

Người phụ trách

01/1

Nghỉ tết dương lịch

Đ/c Yến trực

02- 05/1

Tổ chức thi Violimpic cấp trường.

 BGH + tổ khối CM

Đ/c Lý+ Thảo

04/1

Họp giao ban hiệu trưởng

Đ/c Anh

06/1

Sơ kết học kỳ 1

Toàn trường

07-9/1

Kiểm tra nềp các khối lớp

Họp Ban đại diện HCMHS trường

BGH + TT c/m

Đ/c Anh

10/1

Tham dự Hội nghị tổng kết Đảng bộ xã

đ/c Anh

13-17

Kiểm tra toàn diện 10 giáo viên.

BGH + TPT

24/1

Tổ chức tặng quà tết cho học sinh nghèo

BGH – Liên đội

22/1

Hội nghị sơ kết học kỳ 1 tại PGD

Hiệu trưởng

25/1

Nghỉ tết âm lịch

Phân công lịch trực

 

Nơi nhận:

- Các bộ phận thuộc trường (t/h);

- Lưu: VP.

TM.BGH

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký) 

Nguyễn Văn Anh