Xuất bản thông tin

Lich công tác tháng 12

Lich công tác tháng 12


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       Đông Triều, ngày 01 tháng 12 năm 2014

 THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2014

Trọng tâm:

-. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập QĐNDVN và ngày hội quốc phòng toàn dân 22/12/2014.

-. Tổ chức tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV / AIDS năm 2014.

- Kiểm tra học kì I

- Thăm lớp dự giờ..

 Lịch cụ thể:  

 

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận chủ trì

 

 

1 đến 4/12

- Họp hội đồng giáo dục triển khai công tác tháng 12.

Ban giám hiệu- CĐ-GV

 

 

4 đến 20/12

- Tổ chức tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành

lập QĐNDVN và ngày hội quốc phòng toàn dân.

- Triển khai về ATGT và NĐ 36/CP

- Thi lớp sạch- lớp đẹp.

- Thi viết và trình bày bài đẹp cấp trường.

- Kiểm tra toàn diện 02 giáo viên.

- Tổ chức hoạt động kỉ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày hội quốc phòng toàn dân 22/12/1944-22/12/2014.

BGH-GV-HS

 

BGH-ĐTN-ĐTN

 

ĐTN- ĐTN

 

BGH-GV

BGH

BGH-ĐTN-ĐTN

 

 

21 đến

30/12

- Kiểm tra học kì I

- Sơ kết tổ- Họp phụ huynh học sịnh toàn trường.

- Sơ kết nhà trường - Nghỉ tết dương lịch.

 

BGH-GVCN

BGH-GV

 

BGH-GV

 

 

Nơi nhận:

- Các bộ phận thuộc trường (t/h);

- Lưu: VP.

 

TM.BG

HIỆU TRƯỞNG

 

Nguyễn Văn  Bình