Xuất bản thông tin

Đội ngũ CB-GV-NV năm học 2013-2014

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG TH AN SINH B                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2013 - 2014
 
STT
Nội dung
Tổng số
Hình thức tuyển dụng
Trình độ đào tạo
 
 
 
Ghi chú
Tuyển dụng trước
NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116
(Biên chế,hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)
Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)
 
 
TS
 
 
ThS
 
 
ĐH
 
 
 
 
TCCN
 
 
Dưới TCCN
 
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và
 nhân viên
26
20
6
 
 
7
15
4
 
 
I
Giáo viên
22
17
5
 
 
5
14
3
 
 
 
Trong đó số giáo viên chuyên biệt:
16
14
2
 
 
3
11
2
 
 
1
Mĩ thuật
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
Thể dục
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
3
Âm nhạc
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
4
Tiếng nước ngoài
1
1
1
 
 
1
1
 
 
 
5
Tin học
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
II
Cán bộ quản lý
2
2
 
 
 
1
1
 
 
 
1
Hiệu trưởng
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
Phó hiệu trưởng
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
III
Nhân viên
2
1
1
 
 
1
 
1
 
 
1
Nhân viên văn thư
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Nhân viên kế toán
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
3
Thủ quĩ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Nhân viên y tế
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Nhân viên thư viện
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
6
Nhân viên khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   An Sinh, ngày 6 tháng 9 năm 2013
                                                    Thủ trưởng đơn vị
 
 
 
 
 
                                                                                                           Nguyễn Văn Anh