Xuất bản thông tin

Công khai thông tin CSVC nhà trường năm học 2017-2018

Công khai thông tin CSVC nhà trường năm học 2017-2018


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

                     THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của nhà trường năm học 2017-2018

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học/số lớp

10/8

30,9m2/học sinh

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

8

-

2

Phòng học bán kiên cố

02

-

III

Số điểm trường

1

-

IV

Tổng diện tích đất (m2)

6069,9 m2

20,9m2

V

Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

2500m2

12,7m2

VI

Tổng diện tích các phòng

672m2

 

1

Diện tích phòng học (m2)

576 m2

2,9 m2

2

Diện tích thư viện (m2)

72 m2

 

3

Diện tích phòng khác (….)(m2)

64m2

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)

23

Số bộ/lớp

1

Khối lớp 1

02

01/01

2

Khối lớp 2

02

01/01

3

Khối lớp 3

02

01/01

4

Khối lớp 4

01

01/01

5

Khối lớp 5

01

01/01

VIII

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng

phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

19

20 học sinh/ 1bộ

IX

Tổng số thiết bị

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

01

 

2

Cát xét

01

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

02

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

10

1/1

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

x

 

x

 

0,3m2/1HS

 

 

 

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

x

 

XIX

Tường rào xây

x

 

                                                                        An Sinh, ngày 01 tháng  9 năm 2017

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                        (Đã ký)

                                                                                          Nguyễn Văn Bình