Xuất bản thông tin

Công khai các khoản thu năm học 2017-2018

Công khai các khoản thu năm học 2017-2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

An Sinh, ngày 19 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Công khai các khoản thu năm học 2017 - 2018

I. CÁC KHOẢN THU THEO QUY ĐỊNH:

Thực hiện theo Công văn số 160A/HD-BHXH ngày 31/8/2017 của BHXH thị xã "V/v Hướng dẫn BHYT HSSV năm học 2017-2018"; Công văn số 896/PGD&ĐT ngày 01/9/2017 của Phòng GD&ĐT Về việc triển khai thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên năm học 2017-2018.

- Mức thu: 40.950đ/tháng

- Hình thức thu: Thu theo 02 đợt

Đợt 1: Đối với học sinh lớp 1

Thu tiền để BHXH cấp thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/10/2017 đến hết 31/12/2017. Nhà trường thu tiền từ ngày 06/9/2017 lập danh sách chuyển cho cơ quan BHXH vào ngày 18/9/2017.

Đợt 2: Thu tiền để cấp thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018, nhà trường tổ chức thu tiền từ ngày 01/11/2017, lập danh sách theo lớp học và tờ khai chuyển cho cơ quan BHXH trước ngày 15/12/2017.

II. CÁC KHOẢN THU THEO THỎA THUẬN:

Thực hiện theo Công văn số 2257/SGDĐT-KHTC ngày 23/8/2017 của Sở GD&ĐT V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2017-2018; Công văn số 2433/SGD ĐT-KHTC ngày 07/9/2017 V/v hướng dẫn bổ sung thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2017-2018. Các công văn hướng dẫn của Phòng GD&ĐT về thực hiện các khoản thu năm học 2017-2018.

Căn cứ nội dung Biên bản họp CMHS ngày 16/9/2017.

1. Nước uống tinh khiết (bình nước lọc) Mức thu: 7.000đ/tháng của học kỳ I.

2. Trông xe đạp học sinh(Đối với học sinh lớp 3,4,5 có đăng ký đi xe đạp):

Mức thu: 9.000đ/tháng

3. Học Tin học ngoài giờ chính khóa (Đối với học sinh lớp 3,4,5 có đăng ký học):

Mức thu: 4.000đ/tiết.

III. CÁC KHOẢN THU TỰ NGUYỆN:

1. Xã hội hóa: Huy động nguồn kinh phí tự nguyện từ CMHS của các lớp để thực hiện chương trình lắp điều hòa phòng học cho học sinh.

2. Quỹ CMHS: CMHS các lớp huy động tự nguyện.

 

NGƯỜI LẬP

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Ninh

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình