Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 9/2017

Chương trình công tác tháng 9/2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

Số: 106 /CTr- THASB

                                    

                    Đông Triều, ngày  06 tháng 9 năm 2017

        

                                        CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017

 

 
 

 

* Trọng tâm:

 

  • Ổn định nền nếp dạy và học, công tác tổ chức trường lớp, giáo viên;
  • Tổ chức lễ khai giảng năm học mới;
  • Các tổ, khối thảo luận công tác chuyên môn;
  • Họp cha mẹ học sinh trường, các lớp;
  • Đăng ký thi đua, xây dựng kế hoạch, duyệt kế hoạch năm học;

,

 

* Lịch cụ thể :    

                       

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01-4

 Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới

Các bộ phận

05/9

 Khai giảng năm học 2017-2018

CBGV và HS

06/9

 Tổ chức thực hiện chương trình năm học

Ban giám hiệu

9/9

 Họp Hội đồng giáo dục giao ban công tác tháng 9/2017

BGH, CBGVNV

11/9

Các tổ họp đăng kí các chỉ tiêu phấn đấu, đăng kí thi đua

Các tổ

16/9

Tổ chức họp CMHS đầu năm học 2017-2018

GVCN, CMHS, BGH

12-19/9

Xây dựng dự thảo kế hoạch năm học 2017-2018

BGH-TT-TPT đội

20/9

Duyệt kế hoạch năm học cùng PGD&ĐT

BGH+CĐ+TPT đội

17-30/9

Lựa chọn đội HS tập luyện tham gia " Võ cổ truyền" cấp thị xã năm 2017

BGH, TPT, GVTD

22-30/9

Các tổ khối tổ chức thảo luận về chuyên môn

Chuẩn bị Hội nghị CB,VC,LĐ năm học 2017-2018

BGH, các giáo viên

BGH, BCHC đoàn

                                                                                                                                                      

 Nơi nhận:                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Cổng TTĐT trường;

- Các bộ phận ( t/h );                                       

 - Lưu: VT.                                                                                                                                              (Đã ký)

 

 

 

                                                                                                                             Nguyễn Văn Bình