Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 8/2018

Chương trình công tác tháng 8/2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

Số: 57/CTr- THASB

                                    

                    Đông Triều, ngày  04 tháng 8 năm 2018

        

                                        CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2018

 

 
 

 

* Trọng tâm:

 

-    Bồi dưỡng chuyên môn hè 2018;

  • Tựu trường tập trung học sinh;

-    Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới;

,

 

  • Lịch cụ thể :

         

                       

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

02/8

 Họp hội đồng sư phạm.

    CBGVNV

3/8

Dọn vệ sinh trường lớp

CBGV-NV

3-04/8

 Tham gia tập huấn Tiếng Anh

GVTiếng Anh

7-10/8

Tham gia tập huấn CNTT hè 2018;

     BGH-GV

13-24/8

 Bồi dưỡng chuyên môn hè 2018

 CBGV

15/8

 Tổ chức cho HS tựu trường

  CBGV học sinh

25-31/8

 Dọn vệ sinh trường lớp.

 Chuẩn bị công tác khai giảng năm học 2018-2019

CBGVNV- học sinh

 

 Nơi nhận                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Cổng TTĐT trường;

- Các bộ phận ( t/h );                                       

 - Lưu: VT.                                                                                                                                              (Đã ký)

 

 

 

                                                                                                                             Nguyễn Văn Bình