Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 10/2017

Chương trình công tác tháng 10/2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

Số: 134 /CTr- THASB

                                    

                    Đông Triều, ngày  07 tháng 10 năm 2017

        

                                        CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017

 

 
 

 

* Trọng tâm:

 

  • Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2017-2018;
  • Tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2017-2018;
  • Kiểm tra nội bộ trường học;
  • Chuyên đề cấp tổ;
  • Thực hiện kế hoạch xây dựng trường học " Xanh-Sạch-Đẹp và An toàn";;

,

 

* Lịch cụ thể :    

                       

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

02/10

 Dự khai mạc " Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời "

HT, BGH, CTCĐ

03/10

 Họp trù bị chuẩn bị cho Hội nghị CB, VC, LĐ

BGH-CTCĐ

05/10

 Họp hội đồng giáo dục

 Hội nghị cấp tổ

CB, GV, NV

Các tổ

9-10/10

 Tham gia giải võ cổ truyền học sinh năm 2017

BGH, HS

11/10

 Hội nghị cán bộ chủ chốt chuẩn bị cho Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2017-2018

Cán bọ chủ chốt

13/10

Sinh hoạt chuyên môn trường

Chuyên môn

17/10

Tổ chức Hội nghị cán bộ, giáo viên, lao động năm học 2017-2018

CB, VC, LĐ

19/10

Đại hội Liên đội năm học 2017-2018

Liên đội

18/20

Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi đua năm học 2017-2018

BGH

23-24

Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra toàn diện khối 3

Ban KTNB

25/10

Giao lưu " Chúng em với An toàn giao thông "

Học sinh

27/10

Sinh hoạt chuyên môn tổ

BGH-Tổ CM

30/10

Chuyên đề cấp tổ 4-5

BGH-GV

                                                                                                                                                      

 Nơi nhận:                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Cổng TTĐT trường;

- Các bộ phận ( t/h );                                       

 - Lưu: VT.                                                                                                                                              (Đã ký)

 

 

 

                                                                                                                             Nguyễn Văn Bình