Xuất bản thông tin

Chương trinh công tác

Chương trinh công tác


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TH  AN SINH B
 
Số: 22TB-TrTHTL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
             An Sinh, ngày 03 tháng 01 năm 2012

 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2012
                                                                                                     
 
* Trọng tâm công tác tháng 1/2012:  Chủ đề:Mừng Đảng, mừng xuân
- Họp hội đồng sư phạmgiáo dục.
 - Chỉ đạo việc dạy và học đúng chương trình học kỳ II.
   - Duy trì các hoạt động thể dục giữa giờ và múa hát tập thể.
   - Bồi dưỡng học sinh giỏi các môn toán, Tiếng Anh qua mạng Internet
   - Dự giờ, thăm lớp, sinh hoạt chuyên môn tổ khối.
 - Gặp mặt giáo viên,  học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
 - Nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn theo lịch;
 - Tổ chức Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Thìn năm 2012.
Lịch cụ thể
 

Ngày
Nội dung công tác
Đơn vị chủ trì
02 - 04/01
- Họp Hội đồng giáo dục
- BGH- CBGVNV
03/01
- Học chương trình học kỳ II
- Các tổ chuyên môn
05-14/01
- Dự giờ, thăm lớp.
- BGH- Các tổ chuyên môn
03-18/01
-Bồi dưỡng HSG các môn toán, Tiếng Anh qua mạng Internet, Luyện chữ viết đẹp
- GV bộ môn
16/01
Hội nghị sơ kết HKI tại PGD
- Hiệu trưởng
17/1
+ Tổ chức gặp mặt giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
- BGH, Công đoàn
 
18/1
+ Lao động quét dọn xung quanh khuôn viên trường trước khi nghỉ tết.
- Phó hiệu trưởng, GVCN khối 5
19/1- 05/2
- Nghỉ tết Nguyên Đán Nhâm Thìn
 - CBGV,NV- HS
30/1
- Tổ chức Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Thìn năm 2012
- BGH, Công đoàn, GV - HS

 

 
Nơi nhận:                                                                                                  
 - Phòng GD&ĐT ( b/c);
  - Các tổ chuyên môn trường;
  - Lưu VP :
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Văn Anh