Xuất bản thông tin

Chất lượng học kỳ 1 năm học 2013-2014

 

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC (dành cho cấp trường)-Phiên bản V4.8.1
  Tên   Tên
 
                 
Tỉnh/TP: Quảng Ninh 225 Loại hình: Công lập CL           Năm học: 2013-2014
Quận/Huyện: Đông Triều 22521 Loại trường: Tiểu học TH           Học kì: I
Xã/Phường: Xã An Sinh 2252113 Chất lượng:           Text Box: Tổng hợp
 
  Trường vùng ĐBKK      
Trường TH An Sinh B 22521139 Dự án               Trường có lớp 2b/ng      
  Tổng số CHIA RA
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
Số lượng Tỉ lệ Dân tộc Số lượng Tỉ lệ Dân tộc Số lượng Tỉ lệ Dân tộc Số lượng Tỉ lệ Dân tộc Số lượng Tỉ lệ Dân tộc
Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ
I. X.loại hạnh kiểm 163   33 20.25 2 6.06 31 19.02     23 14.11     36 22.09 4 11.11 40 24.54 2 5.00
- Thực hiện đầy đủ 163 100.00 33 100.00 2 100.00 31 100.00     23 100.00     36 100.00 4 100.00 40 100.00 2 100.00
- Chưa thực hiện đầy đủ                                            
II. Xếp loại học lực                                            
1. Tiếng Việt 163   33 20.25 2 6.06 31 19.02     23 14.11     36 22.09 4 11.11 40 24.54 2 5.00
- Giỏi 36 22.09 8 24.24     7 22.58     8 34.78     9 25.00     4 10.00    
- Khá 72 44.17 12 36.36 1 50.00 14 45.16     8 34.78     16 44.44 2 50.00 22 55.00 1 50.00
- Trung bình 51 31.29 13 39.39 1 50.00 8 25.81     5 21.74     11 30.56 2 50.00 14 35.00 1 50.00
- Yếu 4 2.45         2 6.45     2 8.70                    
2. Toán 163   33 20.25 2 6.06 31 19.02     23 14.11     36 22.09 4 11.11 40 24.54 2 5.00
- Giỏi 57 34.97 13 39.39     8 25.81     12 52.17     10 27.78     14 35.00 1 50.00
- Khá 73 44.79 18 54.55 1 50.00 15 48.39     8 34.78     16 44.44 2 50.00 16 40.00 1 50.00
- Trung bình 31 19.02 2 6.06 1 50.00 7 22.58     2 8.70     10 27.78 2 50.00 10 25.00    
- Yếu 2 1.23         1 3.23     1 4.35                    
3. Khoa học 76                           36 47.37 4 11.11 40 52.63 2 5.00
- Giỏi 48 63.16                         15 41.67 1 25.00 33 82.50 1 50.00
- Khá 25 32.89                         19 52.78 3 75.00 6 15.00 1 50.00
- Trung bình 3 3.95                         2 5.56     1 2.50    
- Yếu                                            
4. Lịch sử & Địa lí 76                           36 47.37 4 11.11 40 52.63 2 5.00
- Giỏi 30 39.47                         9 25.00     21 52.50 1 50.00
- Khá 38 50.00                         19 52.78 2 50.00 19 47.50 1 50.00
- Trung bình 8 10.53                         8 22.22 2 50.00        
- Yếu                                            
5. Tiếng nước ngoài 98                   23 23.47     35 35.71 4 11.43 40 40.82 2 5.00
- Giỏi 33 33.67                 9 39.13     12 34.29 1 25.00 12 30.00 1 50.00
- Khá 43 43.88                 10 43.48     12 34.29 1 25.00 21 52.50 1 50.00
- Trung bình 21 21.43                 4 17.39     11 31.43 2 50.00 6 15.00    
- Yếu 1 1.02                                 1 2.50    
6. Tin học 99                   23 23.23     36 36.36 4 11.11 40 40.40 2 5.00
- Giỏi 27 27.27                 6 26.09     10 27.78     11 27.50    
- Khá 47 47.47                 12 52.17     16 44.44 4 100.00 19 47.50 1 50.00
- Trung bình 25 25.25                 5 21.74     10 27.78     10 25.00 1 50.00
- Yếu                                            
7. Tiếng dân tộc                                            
- Giỏi                                            
- Khá                                            
- Trung bình                                            
- Yếu                                            
8. Đạo đức 163   33 20.25 2 6.06 31 19.02     23 14.11     36 22.09 4 11.11 40 24.54 2 5.00
- Hoàn thành tốt 70 42.94 13 39.39 1 50.00 13 41.94     14 60.87     14 38.89 1 25.00 16 40.00    
- Hoàn thành 93 57.06 20 60.61 1 50.00 18 58.06     9 39.13     22 61.11 3 75.00 24 60.00 2 100.00
- Chưa hoàn thành                                            
9. Tự nhiên xã hội 87   33 37.93 2 6.06 31 35.63     23 26.44                    
- Hoàn thành tốt 39 44.83 14 42.42 1 50.00 12 38.71     13 56.52                    
- Hoàn thành 48 55.17 19 57.58 1 50.00 19 61.29     10 43.48                    
- Chưa hoàn thành                                            
10. Âm nhạc 163   33 20.25 2 6.06 31 19.02     23 14.11     36 22.09 4 11.11 40 24.54 2 5.00
- Hoàn thành tốt 55 33.74 9 27.27 1 50.00 11 35.48     10 43.48     11 30.56     14 35.00    
- Hoàn thành 108 66.26 24 72.73 1 50.00 20 64.52     13 56.52     25 69.44 4 100.00 26 65.00 2 100.00
- Chưa hoàn thành                                            
11. Mĩ thuật 163   33 20.25 2 6.06 31 19.02     23 14.11     36 22.09 4 11.11 40 24.54 2 5.00
- Hoàn thành tốt 43 26.38 9 27.27 1 50.00 8 25.81     7 30.43     7 19.44 1 25.00 12 30.00 1 50.00
- Hoàn thành 120 73.62 24 72.73 1 50.00 23 74.19     16 69.57     29 80.56 3 75.00 28 70.00 1 50.00
- Chưa hoàn thành                                            
12. Thủ công, kĩ thuật 163   33 20.25 2 6.06 31 19.02     23 14.11     36 22.09 4 11.11 40 24.54 2 5.00
- Hoàn thành tốt 55 33.74 14 42.42 1 50.00 11 35.48     10 43.48     9 25.00 1 25.00 11 27.50 1 50.00
- Hoàn thành 108 66.26 19 57.58 1 50.00 20 64.52     13 56.52     27 75.00 3 75.00 29 72.50 1 50.00
- Chưa hoàn thành                                            
13. Thể dục 163   33 20.25 2 6.06 31 19.02     23 14.11     36 22.09 4 11.11 40 24.54 2 5.00
- Hoàn thành tốt 73 44.79 14 42.42 1 50.00 13 41.94     12 52.17     17 47.22 1 25.00 17 42.50    
- Hoàn thành 90 55.21 19 57.58 1 50.00 18 58.06     11 47.83     19 52.78 3 75.00 23 57.50 2 100.00
- Chưa hoàn thành                                            
III. Xếp loại giáo dục 163   33 20.25 2 6.06 31 19.02     23 14.11     36 22.09 4 11.11 40 24.54 2 5.00
- Giỏi 35 21.47 8 24.24 1 50.00 7 22.58     8 34.78     8 22.22     4 10.00    
- Khá 69 42.33 12 36.36 1 50.00 13 41.94     7 30.43     16 44.44 2 50.00 21 52.50 1 50.00
- Trung bình 55 33.74 13 39.39     9 29.03     6 26.09     12 33.33 2 50.00 15 37.50 1 50.00
- Yếu 4 2.45         2 6.45     2 8.70                    
IV. Lên lớp                                            
V. Rèn luyện trong hè                                            
VI. Bỏ học                                            
VII. Học sinh khuyết tật 2 1.23                 1 4.35     1 2.78            
Hoà nhập 2 100.00                 1 100.00     1 100.00            
- Trên trung bình                                            
- Dưới trung bình 2 100.00                 1 100.00     1 100.00            
Chuyên biệt                                            
- Trên trung bình                                            
- Dưới trung bình                                            
Khen thưởng 104 63.80 20 60.61 2 100.00 20 64.52     15 65.22     24 66.67 2 50.00 25 62.50 1 50.00
- Học sinh giỏi 35 21.47 8 24.24 1 50.00 7 22.58     8 34.78     8 22.22     4 10.00    
- Học sinh tiên tiến 69 42.33 12 36.36 1 50.00 13 41.94     7 30.43     16 44.44 2 50.00 21 52.50 1 50.00
- HLM Giỏi (khen từng mặt…)                                            
- Tiến bộ trong RL-HT                                            
                                             
Ghi chú:  -  Đối với HS khuyết tật, nếu đánh giá như HS bình thường thì kê khai vào phần HS bình thường, nếu đánh giá như HSKT thì kê khai vào phần HS khuyết tật.
   - Nhập xong, còn số mầu đỏ, xem lại các dữ liệu cùng cột các cột để điều chỉnh (VD: TV, Toán, Đạo đức, Âm nhạc, XLGD ...  về nguyên tắc số liệu phải bằng nhau).
                      Xã An Sinh, ngày 30 tháng 12 năm 2014
  Người lập biểu               KT. HIỆU TRƯỞNG
                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG
EQMSBMT20130821