Xuất bản thông tin

Các khoant thu đầu năm học 2016 - 2017

Các khoant thu đầu năm học 2016 - 2017


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC  AN SINH B                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                An Sinh, ,ngày 17 tháng 9 năm 2016 

BÁO CÁO CÁC KHOẢN THU

NĂM HỌC 2016-2017

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo

        Trường tiểu học  An Sinh B xin báo cáo các khoản thu đầu năm học 2016-2017:

Tổng số cán bộ-giáo viên-nhân viên : 18 đồng chí ( hợp đồng ngắn hạn: 2 đồng chí

Số lớp: 8 lớp

Số học sinh: 173 em

Các khoản thu: Theo CV số 2058/SGD&ĐT-KHTC ngày 08 thánh 9 năm 2015 " V/v Hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2015-2016"- Công văn số 2071/SGD&ĐT-KHTC ngày 23 tháng 8 năm 2016 " V/v Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chấm dứt tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2016-2017"

1.Thu theo quy định: Không

2.Thu hộ:

   + Bảo hiểm y tế ( Thu theo hướng dẫn số : 121/HD-BHXH, ngày 26/8/2016 của BHXH thị xã Đông Triều - Quảng Ninh.

- Triển khai thu làm 4 đợt :

Trong đó :

 + Đợt I : Tháng 9/2016: Đối với những em học sinh, sinh vào tháng 10/2010:   Mức thu bằng: 38.115 đ/tháng x 3 tháng = 114.345 đ/ 3 tháng

+ Đợt II : Tháng 10/2016: Đối với những em học sinh, sinh vào tháng 11/2010:    Mức thu bằng: 38.115 đ/tháng x 2 tháng = 76.230 đ/ 2 tháng

+ Đợt III : Tháng 11/2016: Đối với những em học sinh, sinh vào tháng 11/2010:    Mức thu bằng: 38.115 đ/tháng x 1 tháng = 38.115 đ/ 1 tháng

+ Đợt IV : Tháng 12/2016: Đối với những em học sinh từ khối 1 đến khối 5 đã có thẻ, hạn thể đến hết ngày 31/12/2016   

Mức thu bằng: 38.115 đ/tháng x 12 tháng = 457.380 đ/ 12tháng

    3. Thu theo thoả thuận:

     + Nước uống: Mức dự kiến thu 8..000 đ/em/ tháng – thu trong 9 tháng ( thu theo tháng) – Theo văn bản thoả thuận  ngày 17/9/2016 giữa nhà trường và Phụ huynh học sinh  ).

     + Tin học :  3.000đ/em/tiết ( thu theo tiết dạy thực tế ) .Thực hiện dạy từ lớp 2 đến lớp 5 : 104 em ( có đơn xin học của từng em học sinh ) – Theo văn bản thoả thuận số 03/VBTT ngày 17/9/2015 giữa nhà trường và Phụ huynh học sinh .

     + Xe đạp: Mức thu 9.000 đ/em/xe/tháng - Thu theo tháng - Theo văn bản thỏa thuận ngày 17/9/2016 giữa nhà trường và Phụ huynh học sinh.

4. Thu xã hội hoá : không .

 

Nơi nhận:

Tổ chức PGD

Lưu VT

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Văn Bình