Asset Publisher

Lịch trực tết Nguyên đán Ất mùi năm 2015

Lịch trực tết Nguyên đán Ất mùi năm 2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG TH AN SINH B

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           

           

V/v: Phân công lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

       An Sinh, ngày  11  tháng  02  năm 2015

.

              Kính gửi: Phòng giáo dục và Đào tạo.

             Thực hiện Công văn số 162/UBND ngày 03/02/2015 của Ủy ban Nhân dân huyện Đông Triều về việc báo cáo tỉnh hình Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015;

             Công văn số: 81/PGD&ĐT ngày 08/02/2015 V/v thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan đến tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015

             Trương tiểu học An Sinh B báo cáo lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015  như sau:

 

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

  15/02/2015

(tức 27 tháng chạp)

Đặng Thị Chiên

Chủ tịch CĐ

 

01698091801

2

16/02/2015

(tức 28 tháng chạp)

Nguyễn Thị Minh

   

Tổ trưởng tổ 4-5

 

0948548263

3

17/02/2015

(tức 29 tháng chạp)

Nguyễn  Văn Bình

  

Hiệu trưởng

 

0985166716

4

18/02/2015

(tức 30 tết)

Đặng Thị Chiên

 

Chủ tịch CĐ

 

01698091801

5

   19/02/2015

(tức mùng 1 tết)

Nguyễn  Văn Bình

 

 

Hiệu trưởng

0985166716

6

 20/02/2015

(tức mùng2 tết)

Hoàng Tiến Anh

 

Tổ trưởng tổ 2-3

0336330332

7

Ngày 21/02/2015

 tức mùng 3 tết)

Nguyễn  Văn Bình

 

 

Hiệu trưởng

0985166716

8

Ngày 22/02/2015

( tức mùng 4 tết)

 

Đặng Thị Chiên

Chủ tịch CĐ

 

01698091801

9

Ngày 23/02/2015

(tức mùng 5 tết)

 

Ngô Thị Như Hoa

Tổ trưởng tổ 1

01668814009

            Trường tiểu học An Sinh B trân trọng báo cáo Phòng giáo dục và Đào tạo ./.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;

- Lưu: .

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Bình