Asset Publisher

Lịch công tác tháng 9/2016

Lịch công tác tháng 9/2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH AN SINH B

 

 
 
 

Số: 51/TB/TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                               An Sinh, ngày 07  tháng 9  năm 2016

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 9 năm 2016

 

* Nhiệm vụ trọng tâm :

   *Nhiệm vụ cụ thể:

     - Ổn định nề nếp dạy và học, công tác tổ chức trường lớp, giáo viên;

     -  Tổ chức lễ khai giảng năm học mới;

    -  Các tổ khối thảo luận chuyên môn đầu năm học;

    -  Họp cha mẹ học sinh trường và các lớp;

    - Đăng ký thi đua, xây dựng kế hoạch, duyệt kế hoạch năm học;

     

    Ngày

               Nội dung công việc

Người thực hiện

01/9-4/9

Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới

Triển khai thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm năm học

Các bộ phận

CBGVNV

 

05/9

Khai giảng năm học mới 2016-2017

CBGV và học sinh

06/9

Tổ chức thực hiện chương trình năm học 2016-2017

Ban giám hiệu

09/9

Họp hội đồng sư phạm

Họp các tổ đăng ký các chỉ tiêu thi đua đầu năm học

BGH,CBGVNV các tổ

10/9

 Tham dự giải Võ cổ truyền cấp thị xã

HS đội võ, BGH, GV khối 4,5

06-13/9

Xây dựng dự thảo Kế hoạch năm học

Tổ chức các cuộc họp chuẩn bị cho Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2016-2017

BGH, BCH Công đoàn, TT, TPT đội

17/9

Tổ chức họp cha mẹ học sinh

GVCN, CMHS, BGH

18/9

Tham dự Ngày hội STEM của tỉnh tổ chức tại Đông Triều

CM

14-20/9

Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch năm học của trường

Duyệt kế hoạch năm học cùng PGD

BGH-Các GV

BGH, BCHCĐ

Nơi nhận:

            - PGD&ĐT ( b/c)                                                                               HIỆU TRƯỞNG

            -Trang TTĐT trường

             - Các bộ phận t( t/h)                                                                                 (Đã ký)

          - Lưu VT 

 

                                                                                                                     Nguyễn Văn Bình