Asset Publisher

Lịch công tác tháng 8/2017

Lịch công tác tháng 8/2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

Số: 128 /CT- THASB

                                    

                    Đông Triều, ngày  05 tháng 8 năm 2017

        

                                        CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017

 

 
 

 

* Trọng tâm:

 

  • Bồi dưỡng chuyên môn hè 2017;
  • Tựu trường tập trung học sinh;
  • Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới;
  • Tổ chức tuần làm quen cho học sinh,

,

 

* Lịch cụ thể :    

                       

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

03/8

 Họp hội đồng sư phạm

CBGVNV

04-13/

 Bồi dưỡng chuyên môn hè 2017;

chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới,

Chuyên môn

Văn phòng

14/8

 Tổ chức tựu trường, tập trung học sinh.

  CBGVNV, HS

15-20/8

 Bồi dưỡng chuyên môn hè 2017

  Chuyên môn

21-27/8

Dọn vệ sinh trường, lớp;

Bồi dưỡng, kiểm tra học sinh chứ hoàn thành chương trình lớp học năm học 2016-2017;

 Giáo viên, học sinh

 Giáo viên

21-31/8

Tổ chức " Tuần làm quen" cho học sinh;

CBGV, HS

                                                                                                                                                      

 Nơi nhận:                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Cổng TTĐT trường;

- CBGVNV;                                   

 - Lưu: VT.                                                                                                                                              (Đã ký)

 

 

 

                                                                                                                             Nguyễn Văn Bìn