Asset Publisher

Lịch công tác tháng 5/2017

Lịch công tác tháng 5/2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

Số: 49 /CTr- THASB

                                    

                    Đông Triều, ngày  05 tháng 5 năm 2017

        

                                        CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2017

 

 
 

 

* Trọng tâm:

 

  • Kiểm tra học kỳ II, hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập;
  • Xét học sinh hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành chương trình Tiểu học;
  • Tổng kết năm học 2016-2017; Xét duyệt thi đua năm học 2016-2017;
  • Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương,

,

 

* Lịch cụ thể :    

                       

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01/02-5

 Nghỉ lễ

CBGVNV, HS

03-04/5

 Ra đề kiểm tra học kỳ II;

Duyệt và in sao đề kiểm tra học kỳ 2,

Hội đồng ra đề

05/5

 Họp giao ban triển khai công tác tháng 5/2017.

  CBGVNV

8-9/5

In sao đề kiểm tra học kỳ II,

Hoàn thiện kế hoạch, danh sách học sinh học bơi hè 2017

Tổ in sao đề

Ban giám hiệu

10-11/5

Kiểm  tra học kỳ 2

Học sinh

12-13/5

Chấm bài kiểm tra học kỳ 2

Giaó viên

13/5

Tham gia thi " Họa Mi vàng " cấp thị xã

TPT, học sinh

15/5

 Họp Hội đồng Thi đua- Khen thưởng.

Ban thi đua

16-18/5

Hoàn thiện Hồ sơ Thi đua- Khen thưởng nộp về PGD

 HĐTĐ-KT

19/5

Đại hội cháu ngoan Bác Hồ;

TPT, học sinh

20/5

Đánh giá GV, HT, PHT theo chuẩn

Đánh giá, xếp loại viên chức, lao động năm học 2016-2017

CBGVNV

22-24/5

Hoàn thành chương trình giảng dạyvà học tập

 

Chuyên môn

25/5

Xét học sinh hoàn thành chương trình lớp học

Họp CMHS các lớp

BGH, GV

CBGV

26/5

Tổng kết năm học; bàn giao học sinh về địa phương

CBGVNV, HS

29-30/5

Xét công nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học

BGH, GV

31/5

Các bộ phận kiểm kê CSVC bàn giao với bảo vệ trường

BGH, GV, NV

                                                                                                                                                      

 Nơi nhận:                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Cổng TTĐT trường;

- CBGVNV;                                   

 - Lưu: VT.                                                                                                                                              (Đã ký)

 

 

 

                                                                                                                             Nguyễn Văn Bình