Asset Publisher

Chương trình công tác tháng 12/2017

Chương trình công tác tháng 12/2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

Số:162a/CTr- THASB

                                    

                    Đông Triều, ngày  02 tháng 12 năm 2017

        

                                        CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2017

 

 
 

 

* Trọng tâm:

 

  • Tham dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp thị xã năm học 2017-2018;
  • Tổ chức hoạt động NGLL kỉ niệm ngày thành lập Quân đội nhan dân Viẹt Nam và ngày Hội quốc phòng toàn dân;

,

 

  • Lịch cụ thể :

         

                       

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

04/12

 Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS

NV y tế- TPT đội

05-07/12

 Tham gia thi GV dạy giỏi cấp thị xã phần thị thực hành tại trường tiểu học An Sinh A.

CB, GV, NV

08/12

Họp hội đồng giáo dục

Chuyên môn

11/15/12

 Hoàn thiện hồ sơ KĐCL .

BGH-GV-NV

16/12

 Tập huấn sử dụng phòng học thông minh trên cơ sở hạ tầng của phòng Tin học và trường học kết nối.

CM - GV

22/12

Tổ chức hoạt động NGLL kỉ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam; ngày Hội Quốc phòng toàn dân.

CM, TPT, GV

26/27/12

Kiểm tra toàn diện 02 giáo viên

Ban kiểm tra

25/26/12

Tham dự chuyên đề môn Mĩ thuật cấp cụm

CM-GV Mĩ thuật

29/12

Tổ chức chuyên đề cấp tổ của tổ 2-3

CM-GV

                                                                                                                      

 Nơi nhận:                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Cổng TTĐT trường;

- Các bộ phận ( t/h );                                       

 - Lưu: VT.                                                                                                                                              (Đã ký)

 

 

 

                                                                                                                             Nguyễn Văn Bình