Lich công tác tháng 8


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

Số: 01/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 2  tháng 8  năm 2013

 

 THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2013

. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tham dự lớp bồi dưỡng chuyên môn năm 2013;

- Tựu trường và triển khai học chính thức.

- Chuẩn bị khai giảng năm học 2013-2014.

- Tổ chức kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sĩ.

. Lịch cụ thể:

 

Ngày

Nội dung công tác

Thực hiện

 

02/8

 Họp hội đồng triển khai kế hoạch tập huấn và bồi dưỡng chuyên môn.

 

Toàn hội đồng

5,6,10/8

Học bồi dưỡng chuyên môn hè

Tất cả Gv (Học tại TH Thị Trấn ĐT)

7,8,9/8

Bồi dưỡng Tin học văn phòng và cách soạn bài  bằng giáo án Learning,PowerPoint

Toàn CB,GV nhà trường

12,13/8

Chuẩn bị CSVC cho năm học mới

BGH + GV, NV

15/8

Học sinh tựu trường

- Phân công giáo viên dạy và soạn bài theo phân công lao động tại thông tư 28 /2009/TT- BGDĐT

- GV chuẩn bị bài .Nhận lớp chủ nhiệm . HD học sịnh chuẩn bị đồ dùng sách vở cho năm học 2013-2014.

- Bộ phận hành chính văn phòng chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho dạy và học.

Học sinh toàn trường + Giáo viên toàn trường .

16,17,18/8

Đội trống đội cơ tập luyện chuẩn bị cho khai giảng năm học 2013-2014.

Tổng phụ trách Đội + Học sinh

 

Chuẩn bị CSVC cho khai giảng năm học mới.

 

15 - 30/8

Day - Học chính thức bắt đầu tuần 1 năm học 2013 – 2014

GV và HS toàn trường

14/8

Hội nghị tổng kết năm học 2012 - 2013

Hiệu trưởng + chủ tịch Công đoàn.

30/8

Khảo sát chất lượng hai môn Toán , Tiếng Việt

Học sinh từ lớp 2 đến lớp 5.

24/8

Hội thảo tăng cường giáo dục Lịch sử địa phương trong các trường học

Hiệu trưởng

 

Nơi nhận:

- Các bộ phận thuộc trường (t/h);

- Lưu: VP.

TM.BGH

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn AnhCác thông tin khác: