Lịch công tác tháng 12


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH  AN SINH B

Số: 04TB-TrTHTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             An Sinh, ngày  07 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2012

                                                                                                     

* Trọng tâm công tác tháng 12/2012:  Chủ đề: Chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam và ngày Hội quốc phòng toàn dân                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - Họp hội đồng sư phạm giáo dục.

- Chỉ đạo việc dạy và học đúng chương trình tuần 15 - 18.

- Tổ chức cuộc thi IOE cấp trường.

- Phát động phong trào thi đua « dạy tốt, học tốt » chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

- Tham gia hội thi học sinh khối 4,5 nói giỏi Tiếng Anh.

- Kiểm tra cuối kỳ I.

- Tổ chức nói chuyện truyền thống ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12

Lịch cụ thể

 

Ngày tháng

Nội dung

Người phụ trách

 

03/12

Tham dự hội nghị triển khai công tác tháng 12 tại trường TH An Sinh B

đ/c Anh

 

04 -10/12

-  Tiếp tục kiểm tra nề nếp các lớp

BGH +TPT

 

11-14/12

Thanh tra toàn diện 04 đồng chí

BGH + TT CM

 

 

14/12

15-16/12

Tham gia  thi học sinh nói giỏi Tiếng Anh cấp Huyện

Tổ chức vòng thi IOE cấp trường

 2 HS + GV dạy-BGH

-HĐT

 

27-28/12

Kiểm tra cuối kỳ I các môn : Toán, tiếng việt, khoa, sử, địa, tiếng anh, tin

BGH

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

   - Các tổ chuyên môn trường;

   - Lưu VP :

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn AnhCác thông tin khác: