lịch công tác tháng 12


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

Số: 05/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 03 tháng 12 năm 2013

 THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM HỌC 2013 - 2014

 

*Trọng tâm

      - Thi Đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

      - Thực hiện chương trình tuần 16 đến hết tuần 19.

      - Tổ chøc c¸c chuyªn ®Ò cÊp tr­êng do c¸c tæ chuyªn m«n ®¶m nhiÖm.

      - Kiểm tra toàn diện 3 giáo viên.

        - Tổ chức cho học sinh luyện tập để tham gia. giao lưu tiếng Anh bậc tiểu học do PGD tổ chức.

        -Tiếp tục cho học sinh ôn luyên tham gia cuộc thi IOE và giải toán qua mạng Internet.

        -Tiếp tục tổ chức ôn luyện cho học sinh chuẩn bị thi cuối kỳ I vào 28-29/12.

        - Kiểm kê tài sản – báo cáo thu chi tài chính cuối năm 2013. 

        - Đánh giá phân loại cán bộ công nhân viên chức cuối năm.

Ngày

Nội dung

Người thực hiện

2/12

Tổ chức giao lưu văn nghệ với Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và trẻ khuyết tật.

Thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở( vòng thi lý thuyết tại trường Tiểu học Vĩnh Khê)

Toàn trường

 

5 đ/c GV  Minh, Vũ Lan, Hà, Chiên, Tiến Anh

7/12

Họp hội đồng toàn trường, triển khai đánh giá công chức cuối năm 2013.

Tổ chức tìm hiểu công tác trợ giúp pháp lý cho trẻ em tại trường, ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS.

- Toàn thể cán bộ. giáo viên nhà trường.

Học sinh trong toàn trường.

8/12

Tổ chức chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu trong buổi học thứ  hai, sử dụng đồ dùng trong dạy và học môn toán khối 1+2.+3

Bộ phận chuyên môn tổ 1,2,3.

14/12

Tập huấn nhập dữ liệu phần mềm thi đua, khen thưởng.

P.HT Nguyễn Thị Minh, CB CNTT

11/12

Thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở ( vòng thi thực hành tại trường Tiểu học An Sinh A)

5 đ/c GV  Minh, Vũ Lan, Hà, Chiên, Tiến Anh

15/12- 30/12

-Tổ chức thi giữ vở sạch, viết chữ đẹp lần 2.

-Tiến hành thanh tra toàn diện các giáo viên tại các tổ chuyên môn,

Học sinh toàn trường

-BGH.

21/12

Tổ chức  chấm báo ảnh của khối 1+2+3

Đại diện BGH-TPT Đội và các giáo viên chủ nhiệm

21/12

Tổ chức Lịch sử địa phương và truyền thống Quân đội nhân dân Việt nam , thi nghi thức Đội, thi kể chuyện về Bác Hồ và các tấm gương anh hùng.

Đại diện BGH-TPT Đội và các giáo viên chủ nhiệm

23-26/12

Tiếp tục ôn tập kiến thức để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi cuối kỳ 1

Giáo viên tổng hợp hướng dẫn học sinh ôn tập .

28-29/12

Tổ chức thi cuối kỳ 1 cho học sinh khối 1-5 theo lịch của Phòng Giáo dục .

Tổ chức chấm thi theo qui định.

Toàn tường tham gia làm thi Giáo viên dạy các môn học  toàn trường .

30/12

Tổng hợp điểm thi – Báo cáo kết quả chất lượng học tập của học sinh và kết quả thanh tra toàn diện giáo viên.

Các tổ chuyên môn

BGH

31/12

-Tập hợp kết quả đánh giá phân loại cán bộ công nhân viên chức năm 2013 -Thông báo công khai tài sản – tài chính cuối năm 2013.Chuẩn bị các điều kiện để sơ kết học kỳ I. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị sách vở cho học kỳ 2

BGH.

 Tổ văn Phòng

 

Nơi nhận:

- Các bộ phận thuộc trường (t/h);

- Lưu: VP.

TM.BGH

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Anh