Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 01/2018

Chương trình công tác tháng 01/2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

Số:04/CTr- THASB

                                    

                    Đông Triều, ngày  04 tháng 01 năm 2018

        

                                        CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2018

 

 
 

 

* Trọng tâm:

 

  • Hoàn thành chương trình học kỳ I; thực hiện chương trình học kỳ II;
  • Giao lưu học sinh viết chữ và trình bày bài đẹp cấp trường;
  • Tham gia giải Điền kinh cấp thị xã;

,

 

  • Lịch cụ thể :

         

                       

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

02-04/01

 Hoàn thiện báo cáo đánh giá về ứng dụng CNTT, bổ sung đánh giá về CCHC năm 2017

Phụ trách CNTT

05/01

 Họp giao ban công tác tháng 01/2018

CB, GV, NV

06/01

 Giao ban công tác tháng 01/2018 tại PGD

Hiệu trưởng

8-14/01

 Hoàn thành chương trình học kỳ I

 Tổ chức kiểm tra học kỳ I

 Tổ chức giải Điền kinh cấp trường, lựa chọn đội tuyển tham dự cấp thị xã.

Xây dựng Kế hoạch PTGD năm học 2018-2019, xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị tập trung năm 2018.

Giáo viên

Hội đồng coi, chấm KT

Ban giám hiệu

15/01

 Thực hiện chương trình học kỳ 2.

 Hoàn thiện các báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra.

 Hoàn thiện báo cáo thống kê đội ngũ CBGVNV 2017

Bộ phận CM

 

BGH, KT

16-20/01

Tham dự giải Điền kinh cấp thị xã.

Đội tuyển tham dự thi

22-27/01

Kiểm tra toàn diện 02 giáo viên

Chuyên đề cấp trường Môn TNXH lớp 3

Ban kiểm tra

Bộ phận CM

29-31/01

Giao lưu học sinh viết chữ đẹp cấp trường.

Họp PHHS học kỳ I

Sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018

Bộ phận CM

BGH, Ban CMHS

CBGVNV, học sinh

                                                                                                                      

 Nơi nhận:                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Cổng TTĐT trường;

- Các bộ phận ( t/h );                                       

 - Lưu: VT.                                                                                                                                              (Đã ký)

 

 

 

                                                                                                                             Nguyễn Văn Bình