Xuất bản thông tin

Các khoản thu 2015-2016

Các khoản thu 2015-2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC  AN SINH B                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                               An Sinh, ,ngày 11 tháng 9 năm 2015

 

BÁO CÁO CÁC KHOẢN THU

NĂM HỌC 2015-2016

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo

        Trường tiểu học  An Sinh B xin báo cáo các khoản thu đầu năm học 2015-2016:

Tổng số cán bộ-giáo viên-nhân viên : 19 đồng chí ( hợp đồng ngắn hạn: 2đồng chí )

Số lớp: 8 lớp

Số học sinh: 156 em

Các khoản thu: Theo CV số 2058/SGD&ĐT-KHTC ngày 08 thánh 9 năm 2015 " V/v Hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2015-2016"

1.Thu theo quy định: Không

2.Thu hộ:

   + Bảo hiểm y tế: 217.350 đ/em  ( Thu theo Mức 5 là 6 tháng- Theo CV số 159/HD-BHXH, ngày 18/8/2015" V/v Hướng dẫn thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2015-2016" )

    + Báo đội: 20.000 đ/em/năm ( học sinh lớp 4-5 thu làm 2 đợt – Đợt 1 từ 16/9 đến 30/10/2015- Đợt 2 từ tháng 1/2015 đến tháng 3/2015- Theo Công văn số: 37-KHLT ngày 24/8/2015 của ĐTNCSHCM-PGD&ĐT ).

3. Thu theo thoả thuận:

     + Nước uống: Mức dự kiến thu 9.000 đ/em/ tháng – thu trong 9 tháng ( thu theo tháng) – Theo văn bản thoả thuận  ngày 12/9/2015 giữa nhà trường và Phụ huynh học sinh  ).

     + Tin học :  3.000đ/em/tiết ( thu theo tiết dạy thực tế ) .Thực hiện dạy từ lớp 2 đến lớp 5 : 104 em ( có đơn xin học của từng em học sinh ) – Theo văn bản thoả thuận số 03/VBTT ngày 12/9/2015 giữa nhà trường và Phụ huynh học sinh .

     + Xe đạp: Mức thu 8.000 đ/em/xe/tháng - Thu theo tháng - Theo văn bản thỏa thuận ngày 12/9/2015 giữa nhà trường và Phụ huynh học sinh.

Nội dung chi : Chi theo công văn số : 2043 /LT –SGD Đt – STC ngày 6/10/2009 của Sở Giáo dục & Đào tạo – Sở Tài chính " V/v hướng dẫn việc thu tiền dịch vụ dạy tin học trong các cơ sở giáo dục tiểu học ,trung học cơ sở '' .

                       + Chi lương cho giáo viên : 55% .

                       + Chi quản lý phòng máy :    2tiết /tuần .

                       + Chi % quản lý PGD  : 2%.

                       + Chi sửa chữa ,bảo dưỡng phòng máy ,tiền điện : 15%

                       + Chi thuê dọn vệ sinh ,tiền điện phòng máy : 10%

                       + Chi khác : 18 %

4. Thu xã hội hoá : không .

 

Nơi nhận:

Tổ chứcPGD

Lưu

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Văn Bình